Hvordan få hjelp

Hjelp ved mistanke

 • Politiet
  Bruk 02800 for å kontakte ditt lokale politi og politiet sin nødtelefon 112 dersom du er i nød.
 • Barnevernet
  Barnevernet si hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
 • Statens barnehus
  Barnehusa er oppretta av regjeringa og skal forhalde seg til barn og unge, samt utviklingshemma vaksne.
 • Overgrepsmottak

For og om born

 • Alarmtelefonen for barn og unge
  Alarmtelefonen for Barn og Unge er ein gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntenesta sine kontor er stengd. I vekedagar er den open frå kl. 15:00 om ettermiddagane til kl. 08:00 neste morgon. I helgane er den open heile døgnet.
 • Barneombudet
  Barneombudets hovudoppgåve er å fremje barna sine interesser overfor det offentlege og private, og følgje med i utviklinga av barn sine oppvekstkår.
 • Redd Barna
  Redd Barnas sitt overordna mål er eit samfunn der barna sine menneskerettigheiter vert ivareteken. Dei kjempar kvar dag for at barn skal få det betre.
 • Til ungdomar
  ung.no er det offentlege sin informasjonskanal for ungdom.
 • Barnevakten
  Barnevakten er ein organisasjon som gir råd om barn og medier.

Artiklar og handlingsplanar

 • Dinutvei.no
 • Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
 • utsattmann.no
  Nettside laga av menn utsett for overgrep
  i samarbeid med Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM), ADAM Kirkens Ressurssenters og Forandringsfabrikken
 • Dixi
  DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsoffer og deira pårørande, sprer informasjon om seinskadar og skadefølgjer samt drive haldningskapande arbeid.
 • Nok. Norge
  Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) er ein samenslutning av incestsenter frå heile landet.
 • Støttesenter for kriminalitetsutsatte
 • Seksuellatferd.no                                                                                                      Ressursside om normal seksuell utvikling, og handtering av bekymringsfull og skadeleg seksuell adferd.

Juridiske forhold

 • Fornærma har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker som gjeld valdtekt, seksuell omgang i tillitsforhold, seksuell omgang med barn, incest m.fl.
 • KRIPOS -Tipsmottak
  Politiets tipsmottak for seksuell utnytting av barn, menneskehandel og rasistiske ytringar på Internett er organisert under Kripos, som er den nasjonale eininga for bekjemping av organisert og anna alvorleg kriminalitet.
 • Stine Sofies Stiftelse
  Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag for en barndom uten vold
 • Voldsoffererstatning
 • JURK
  JURK er eit uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å betre kvinner si rettsstilling.
 • Lovdata
  Lovdata sin nettstad på Internett inneheld dei primære rettskildene som regulerar borgarane sine rettigheiter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfattar lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høgsteretts- og lagmannsrettsavgjers

Psykisk helse

 • RVTS Vest
  Driv undervisning, konsultasjon og nettverksbyggjing på områda Flyktninghelse og tvungen migrasjon, Vald og seksuelle overgrep og Sjølvmordsførebygging.
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk.
  Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress utviklar og spreier kunnskap og kompetanse om vald og traumatisk stress.
 • Senter for Krisepsykologi.
  Her kan du finne informasjon om senteret, tenester og kurs dei kan tilby og informasjon om prosjekt.
 • Senter for Stress og Traumepsykologi
  Gjennom bruk av moderne metodar med dokumentert god kvalitet og levert av erfarne medarbeidarar, hjelper dei sine klientar å oppnå betre meistring og auka livskvalitet.

Hjelpe telefonar

 • Kontakttelefon for barn og unge
  Nokon gonger treng ein nokon andre som lyttar og hjelper enn dei vaksne ein har rundt seg til vanlig.
 • Mental Helse
  Mental Helse er ein interesseorganisasjon som jobbar for auka openheit om psykisk helse, førebygging av psykiske problem og eit betre psykisk helsetilbod.
 • Kirkens SOS
  Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomheit til alle som treng eit medmenneske å snakke med. Kirkens SOS er der alltid – enten via krisetelefonen 815 33 300, via nettenesta SOS-meldingar eller via sos-chat.
 • Hovudmålsettinga for hjelpetelefonen er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få betre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge. Tlf 800 57 000

Offentlige instansar

 • Familieverkontora                                                                          Familievernet er eit tilbod til menneske med ulike typar samlivs- og relasjonsproblem.
  Både einskildpersonar, par og familiar kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikkje naudsynt med tilvising.
 • NAV
  NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har heile befolkningen som brukarar.

 

Sider frå andre land

 • Skottland -Rape Crisis
  Rape Crisis Scotland provides a national rape crisis helpline for anyone affected by sexual violence, no matter when or how it happened.
 • England -Rape Crisis
  Rape Crisis Centres provide a range of specialist services for women and girls that have been raped or experienced another form of sexual violence – whether as adults or as children.
 • Irland -Dublin Rape Crisis Centre
  The Dublin Rape Crisis Centre was established in 1979 and is a national organisation offering a wide range of services to women and men who are affected by rape, sexual assault, sexual harassment or childhood sexual abuse