Risikogrupper

Når det gjeld seksuelle overgrep mot barn er det i liten grad mogleg å skilje ut klare risikogrupper.

Det er likevel nokre faktorar ein kan vere merksame på:

Barn med funksjonshemming
Einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar
Barn av rusmisbrukarar
Barn av foreldre med alvorlege psykiske lidingar
Barn i valdelege familiar
Barn med mangelfull tilknyting til vaksne
Barn av mødre som sjølv er misbrukt seksuelt.