ingvild1

Ny voldserstatningslov svekker rettighetene til utsatte for seksuelle overgrep

– Utsatte for seksuelle overgrep må ta den økonomiske byrden ved å betale for egen bistandsadvokat, i tillegg til den byrden overgriper har utsatt dem for, sier Ingvild Hestad Torkelsen i Nok. Norge.

NRK skriver om hva som har blitt følgene av ny voldserstatningslov, som trådde i kraft 1. januar i år. Kortere frister for å søke og krav om at voldsutøver blir en part i saken er viktig momenter i den nye praksisen. I tillegg mister man retten på bistandsadvokat når man skal søke.

Forverring

Daglig leder i Nok. Norge, Ingvild Hestad Torkelsen, snakker på vegne av sentre som møter rundt 3000 utsatte for seksuelle overgrep årlig.

På generelt grunnlag, mener Nok. Norge at loven utgjør en forverring for utsatte på de fleste områder.

– Loven setter opp mange terskler for å søke erstatning, og vi kunne trukket fram alle, men vi vil peke på frafallet av bistandsadvokat som noe som virkelig gjør loven svak, sier Torkelsen.

– Vi som jobber med utsatte for seksuelle overgrep, vet at mange venter lenge med erkjenne at det som har skjedd med dem er et overgrep. Nå de kommer til oss, får de mulighet til å vurdere hva de skal gjøre med situasjonen sin.

Mangler mulighet for juridisk bistand

Mange av Nok.-sentrene tilbyr juridisk veiledning, hvor også voldserstatning kan være et tema. Tidligere har advokatene, som både kjenner saken til den utsatte og kjenner systemet, kunnet gi ytterligere bistand til å søke erstatning. Dette er det nå helt slutt på når støtten til bistand om søke kontoret for voldsoffererstatning er borte.

– Om de utsatte skal få hjelp til å søke, får de den økonomiske byrden ved å måtte betale for egne bistandsadvokater, i tillegg til den byrden overgriper har utsatt dem for, sier Torkelsen.

I den nye ordningen, er det tenkt at den utsatte selv skal sende inn søknad om voldserstatning, eller få veiledning av kontoret for voldserstatning – en instans som også står ansvarlig for å saksbehandle søknaden. Fri rettshjelp kan søkeren ikke bruke på dette.

– Å sende en søknad om voldserstatning er ikke som å sende selvangivelsen eller en anmeldelse på et sykkeltyveri, sier Ingvild Hestad Torkelsen.

Må rette opp i feilene

– Du har vært utsatt for et overgrep, kanskje mange over tid, du har vært gjennom en anmeldelse, og kanskje en rettsak eller en henleggelse av saken din. Du kan ha hatt store utgifter, tapt inntekt og blitt påført fysiske og psykiske skader. Da er du ikke i en tilstand hvor du begynner på et søknad, som det er store sjanser for du får avslag på – om du er uheldig å formulere deg feil, sier Torkelsen.

I NRK sin sak, påpeker en kvinne utsatt for vold at politikerne ikke kan være klar over hva de har stemt for i dette lovforslaget.

– Nå som lovverket har trådd i kraft, står vi med hendene bundet i en god stund framover, det er helt åpenbart at dette ikker er godt nok. Men når vi når står her, må myndighetene må se på muligheter for å rette opp feilen de har gjort, og innføre andre ordninger for bistandsadvokat for utsatte.

Les Nok. Norges høringssvar på loven som trådte i kraft 1. januar.